kaple sv. Rocha ve Strážnici

Od léta 2023 se v kapli sv. Rocha ve Strážnici schází k nedělní bohoslužbě malé otevřené církevní společenství. Soustředíme se na mystérium Těla a Krve Páně.

nedělní bohoslužba v 10 hodin

Když pomyslíš na lásku Boha k lidem, on se nestydí ani sestoupit svou milostí na tyto obětní dary, ani do naší bídy. Člověče, pokud na to pomyslíš a přemýšlíš o velikosti tohoto daru, pozvedni se konečně, vzdal se od země a vstup na nebe!

sv. Jan Zlatoústý

Otevřené církevní společenství

Naše společenství je otevřené všem lidem: věřícím i nevěřícím, hledajícím i pochybujícím. Všichni jsou zváni k účasti na věčném Tajemství, protože Bůh nikoho nevylučuje.

Náležíme pod Brněnskou diecézi Církve československé husitské. Naším biskupem je Juraj Jordán Dovala. Kapli sv. Rocha ve Strážnici využíváme díky bratrské laskavosti římskokatolické farnosti pod správou Řádu chudobných řeholních kleriků Matky Boží zbožných škol ve Strážnici, piaristů.

V našem společenství se výrazně orientujeme na starokřesťanskou Tradici, jak byla uchována nerozdělenou Církví prvního tisíciletí. Vysluhujeme sedm tradičních svátostí (křest, Eucharistie, zpověď, manželství, biřmování, útěcha nemocných, svěcení kněžstva) a také svátostiny a jiné obřady (např. pohřeb).  

Náš liturgický život

Centrem naší bohoslužby (liturgie) je eucharistická slavnost - soustředíme se na mystérium Těla a Krve Páně. Tuto nejsvětější svátost přijímáme podobojí a vyznáváme víru v reálnou přítomnost Pána Ježíše Krista v darech chleba a vína. Činíme tak v odvolání nejen na středověkou utrakvistickou církev a církevní Otce, ale taktéž na Písmo svaté.