KNIHU OBJEDNÁTE SKRZE TENTO FORMULÁŘ

Historie a duchovnost synagogy ve Strážnici

Strážnická synagoga je památkově chráněný objekt, který dnes již neslouží svému účelu. Ačkoliv v minulosti byl kulturní, ekonomický, ale i obecně společenský a duchovní ráz města strážnickou židovskou komunitou významně spoluutvářen, do současnosti zůstala skromným pozůstatkem a symbolickým svědkem této historie stavba, na kterou jsou volně navázány další obsahy i konkrétní lidské osudy. 

Vhodný titul, který by se tomuto tématu věnoval, jsme doposud postrádali. Při návštěvě historických památek zpravidla vítáme pomoc konvenční průvodcovské literatury. Také tato knížka tento praktický účel bezezbytku naplňuje - poslouží jako průvodce židovskou čtvrtí, hřbitovem i samotnou synagogou, na níž se podepsal nezadržitelný běh času, ale současně zmíněnou kategorii dalece překračuje. 

Je velmi sympatické, že její autor - toho času student filosofie a teologie - promýšlel a koncipoval její obsah během svých průvodcovských aktivit, při nichž se setkával ze strany návštěvníků s nejrůznějšími dotazy a podněty, jež ho ponoukaly k přemýšlení, a na které se pokoušel hledat odpovědi. Text propojují témata přirozeně se odvíjející od historie Strážnice a židovského obyvatelstva na půdě města, vzniku první židovské osady, čtvrti, přes významné místní osobnosti, až po roli synagogy jako centra náboženského života a svědka jeho proměn. Nejsou to však jen historická, faktografická data, téma judaismu, ale mnohem hlubší a podstatnější otázky víry, duchovna, kterých se text a snad i jeho odezva v nás dotýká. Text nabízí syntetičtější pohled, jež místní památky zařazuje do příběhu dějin, do kulturního celku, avšak nad tento rámec plní rovněž roli průvodce po atmosférách tajuplných míst, pocitech a zamyšleních. Proto jistě zaujme ty čtenáře, které k návštěvě, a potažmo četbě, motivoval jak zájem něco se dozvědět, tak podnítit ho k vlastním úvahám.  (z doslovu Dr. Kaliopi Chamonikoly)

  • Vydal Institut Plzeňské diecéze CČSH
  • Grafické práce a sazba textu Mgr. Jiří Miškeřík
  • 80 stran, náklad 500 kusů, L. P. 2020
  • Spirituální turistický průvodce