Filip Gorazd Martinek

vzdělání:

od r. 2020: Ph.D., KTDU FaVU VUT 
2020: Mgr. Filosofie a teologie, TF JU
2017: Atestace. Pedagogika, VVIS
2017: BcA. Ateliér prof. Rullera, FaVU VUT

ocenění:

2020: Cena rektora Jihočeské univerzity

životopis

Narodil jsem se 23. května 1993 v Kyjově. Vyrůstal jsem ve Strážnici na Moravském Slovácku. Zabývám se spojením vědy, spirituality a umění.

Po maturitě jsem studoval v ateliéru prof. Tomáše Rullera, kde jsem se specializoval zejména na téma spirituality a integrální antropologie.
Pro prof. Rullera jsem tři roky pracoval jako asistent a archivář. Během toho jsem se podílel na realizaci projektu MAP (Media Archive Presents): archivního fondu novomediálního umění. Také jsem se podílel na realizaci světově unikátní výstavy, Bohuslav Woody Vašulka: Mystery of Memory, propojující umění a techniku, kde jsem, ještě jako student, měl přednášku Multiplikace paměti pro studenty Filosofické fakulty Masarykovy univerzity. V té době jsem byl také zapojen do Výzkumného uměleckého mostu mezi Vysokým učením technickým a Islandskou univerzitou. Studium jsem zakončil nedoceněnou prací o esencialitě činu.

Získal jsem atestaci z pedagogiky, dále jsem studoval obecnou teorii a dějiny umění a kultury, ale stále více jsem inklinoval k poznání základů skutečnosti, vědeckého fundamentu, proto jsem se věnoval zejména studiu filosofie a teologie. Objevilo se u mě povolání ke kněžství, k duchovní službě.

V roce 2020 jsem zakončil summa cum laude (červený diplom) magisterské studium filosofie a teologie v rámci oboru Filosofie na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a získal jsem cenu rektora za mimořádné studijní výsledky. O mé diplomové práci Mezi filosofií a performancí se vyjádřil doc. Jakub Sirovátka (mj.) takto: 
"Z mého pohledu vznikla nadmíru originální práce. Práce je výrazně interdisciplinární a pohybuje se na pomezí kunsthistorie a filosofie s přesahy do teologie a spirituality. Pokládám celou práci za velmi zdařilou a originální. Mnoho na první pohled disparátních náhledů se autorovi daří spojit do jednoho celku, takže Ariadnina nit je vždy nalezena a dokáže čtenáře vyvést z labyrintu jmen, teorií a zdrojů. Práce je na výborné a vybroušené formální a stylistické úrovni a má 164 stran."

Odborné studijní stáže jsem absolvoval v Centru vědeckých informací Národního ústavu lidové kultury a v Archivech a programových fondech České televize. 

V současné době jsem doktorandem na Katedře teorií a dějin umění FaVU VUT. Dále se věnuji teologii a studiu spirituality pod vedením kněze a ekumenického teologa prof. Jaroslava Vokouna. V letech 2018-2020 jsem byl delegátem Jihočeské univerzity ve Studentské komoře Rady vysokých škol, rovněž jsem byl členem Komise pro vědeckou činnost a Komise pro umělecké vysoké školy. 

Mám rád chůzi.

Bylo však pravé Světlo, jež osvěcuje každého člověka přicházejícího na tento svět.
— Janovo evangelium 1,9

Veškeré funkce, tituly, sláva a pozlátko - to vše je ve skutečnosti ničím - a ani samotné o sobě to nic moc není. V životě snad jen málo co je tak, jak si myslíme, že to bude. Já sám jsem důkazem toho, že Bůh povolává snad ty nejméně vhodné. O svém povolání ke kněžství jsem se učil hovořit několik let, nebylo snadné to přijmout. Neustále to zůstává tajemstvím. Je to cesta, do které nevidím. Pán Ježíš Kristus mě zavedl až k setkání se sv. Gorazdem II. Toto nevyslovitelné setkání jsem pochopil jako úkol a rozhodl jsem se přijmout jméno Gorazd (stalo se tak v horosedlecké kapli sv. Jana), které označuje člověka přicházejícího z hory, či někoho, kdo je zkušený anebo zdatný (tedy morální ideje, ke kterým chci směřovat). Gorazd I. je navíc téměř mýtickou postavou, která reprezentuje setkání Východní a Západní duchovní tradice. Rád bych navázal na snahy, které se v našem národě projevily právě skrze svatého mučedníka Gorazda. Je snad vznešenou ironií Boží, že mě nedávno oslovil emeritní starosta Hrubé Vrbky, což je rodiště Gorazda II., zda bych ve Vrbeckém muzeu nevytvořil duchovní expozici věnovanou právě tomuto světiteli.

Pozoruji svět a učím se mlčet. Upoutává mě mnišství. Poměrně dosti se věnuji psaní, snažím se publikovat odborné studie, ale i popularizační články. Zajímá mě propojenost filosofie - teologie - umění. Zabývám se také ale historiografií. V současné době dokončuji dvě knihy, z nichž jednu společně s mým kamarádem Richardem Maršákem (Rám metafyziky lásky). Nejsem génius a jsem za to rád. Snažím se pronikat do křesťanské spirituality, inspiraci nacházím v husitsko-pravoslavné orientaci. Pokouším se být tu pro lidi, kteří se na mne obracejí v důvěře, že jim mohu být alespoň maličkou duchovní pomocí. Starám se o synagogu ve Strážnici, kde lektoruji.

Apoštolů to dílo požehnané: 

Dědictví otců zachovej nám, Pane!

sv. Gorazd I.

žák sv. Cyrila a Metoděje, biskup

Metoděj ukázal jim na jednoho ze svých spolehlivých učedníků, zvaného Gorazd, a řekl: Je to muž svobodný a z vaší země, dobře obeznalý v latinských knihách a zbožný. To budiž Boží vůle a vaše láska, jakož i má!

sv. Gorazd II. (Matěj Pavlík)

svatý mučedník, biskup, věrozvěst

Po bohumilém životě učitele Evangelia, velekněze a pastýře přijal jsi trpělivě a hrdinně korunu mučednickou od Spasitele Krista. Mučedníku, světiteli, otče Gorazde, pros za nás v Království Božím.

sv. Jan Hus

svatý mučedník, kněz, kazatel

Nemodlí-li se kdo v srdci, nadarmo pracuje jazykem a ničeho nedosáhne.

sv. Jan Kronštadtský

mystik, kněz, kazatel

Dej mi, Pane, milost zříci se sám sebe - toho ďábla, kterým jsem se stal dědictvím Adamovým. Nový Adame, Pane Ježíši, přetvoř mě a učiň mě novým člověkem, oděj mě v sebe.

Několik fotografií z mého života